Skip to content

Sveng Music

Hej alla därute.

Nu är jag så stolt över att presentera mitt företag Sveng Music!

Det blir plattformen där jag kan producera mina konserter, föreställningar, workshops och min undervisning:-)

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS